Stiftelsen

Stiftelsen Komstad Kvarn i Komstad by, Sävsjö kommun

Grundat på en donation av bankdirektören Bror Carlsson och hans hustru Evy, född Lokrantz stiftades 1987 Stiftelsen Komstad Kvarn av Naturskyddsföreningen i Sävsjö, Sävsjö Hembygdsförening, Komstad och Sävsjö byars byalag, LRF i Sävsjö samt länsstyrelsen i Jönköpings län. Stiftelsen åtog sig gentemot kommunen i samband med bildandet också skötseln av häradshäktet. 1993 köpte stiftelsen den intill kvarnfastigheten belägna Lanthandelsfastigheten.
Stiftelsens ändamål är att äga och förvalta Komstad kvarn, kvarnstensfabrik, sågar med tillhörande anläggningar, lanthandelsbyggnad, häradshäkte samt inventarier m.m. Byggander, anläggningar och inventarier bör enligt stadgarna underhållas så att dessa hålls i driftdugligt skick och i den mån detta är praktiskt möjligt, hållas tillgängliga för allmänheten.
En stiftelse är en egen juridisk person och har ingen ägare och den är registrerad i stiftelseregistret som i detta område förs av Länsstyrelsen i Östergötland. Styrelsen ansvarar för att förvaltningen sker enligt stadgarna. Enligt stadgarna ska stiftarna utse var sin styrelseledamot och suppleant. Stiftelsen är bokföringsskyldig och skall lämna årsredovisning enligt årsredovisningslagen och ha auktoriserad revisor eftersom den bedriver näringsverksamhet om än i mycket liten omfattning.
Stiftelsen har ett arrendekontrakt med Olof och Anna-Karin Rostedt som driver ett turistföretag under namnet ”Komstad Kvarn och Kafé”. I arrendatorns åtagande ingår tillsynen av anläggningen innefattande bl.a. daglig tillsyn av vattenkraftaggregaten och så gott som ständig beredskap för störningar i kraftverksdriften. Genom samarbete med Kulturhusets teatergrupp ordnas årligen vandrande skådespel några dagar under augusti månad
Finansiering av stiftelsens verksamhet
Stiftelsen har 14 byggnader, en dammanläggning och 5 vattenkraftaggregat som alla fortlöpande behöver tillsyn och underhåll för att inte förfalla. Genom åren har underhåll och upprustningsarbeten finansierats genom bidrag och genom stiftelsens inkomster av elproduktion med de gamla vattenkraftaggregaten samt kulturarrangemang/ideellt arbete. Bidrag har genom åren lämnats av:
 Sävsjö Kommun
 Sävsjö Hembygdsförening
 Riksantikvarieämbetet (RAÄ)
 Länsstyrelsen i Jönköpings län (RAÄ)
 Anonyma givare
 Södra Skogsägarföreningen
 Privata gåvor i samband med begravningar m.m.
 Sparbankstiftelsen Alfa
 LRF lokalavdelning
 Komstad och Sävsjö byars byalag
Inkomsterna från försäljning av vattenkraftsel är numera endast av storleksordningen 40 – 50 kkr/år men är ett värdefullt tillskott för fasta kostnader som försäkringspremier, revisorskostnader, mindre underhållsarbeten m.m. För finansiering av upprustningar och investeringar är stiftelsen helt beroende av bidrag, gåvor och ideella arbetsinsatser.
Gåvor mottages tacksamt och kan sättas in på:
Swish-konto nr: 123 543 831 2, Bankgiro: 5858-3725