Bakgrund

År 1987 donerade de dåvarande ägarna Evy, f Lokrantz, och Bror Carlsson kvarn, sågar, kvarnstensfabrik uthus och omgivande tomtmark till en stiftelse, Stiftelsen Komstad Kvarn. I donationen ingår också alla fasta maskiner och inventarier, som finns i byggnaderna. Förvaltare av stiftelsen är Sävsjö Naturskyddsförening, Sävsjö Hembygdsförening, Komstad och Säfsjös byars byalag, LRF:s Sävsjöavdelning samt Länsstyrelsen.
Stiftelsens uppgift är dels att underhålla och förvalta byggnader och anläggningar, så att de hålls i driftsdugligt skick, dels att verka för att miljön bevaras så orörd som möjligt.
Komstadprojektet har klassats som ett objekt av riksintresse och både riksantikvarieämbetet, länsstyrelsen, kommunen och hembygdsföreningen m fl har givit ekonomiska bidrag till reparation och underhåll. Komstad är nämligen något ganska unikt – allt finns kvar på plats, allt är funktionsdugligt, byn är levande, en del av det anslutande kulturlandskapet är bevarat.
Komstad har varit bebott i flera tusen år, vilket bl a ses av de bevarade resterna av två hällkistor, som ligger på höjden strax öster om ån ungefär mitt för ön Kringlan. Det är typiskt – de första invandrarna följde vattendragen in i landet och Komstadån, som rinner genom byn, har förbindelse med Lagan och därmed med havet i väster. Även ortnamnet talar för att Komstad är gammalt. Man anser nämligen, att namn med slutleden -stad tillhör våra äldsta och kan ha bildats redan under senare delen av bronsåldern, d v s för bortåt 2500-3000 år sedan.