Projekt upprustning 2017

Under 2018 och 2019 kommer omfattande upprustningsarbeten att genomföras. De arbeten som ska utföras är:
Upprustning av häradshäktet. Vid skadeinventering 2016 för stiftelsens underhållsplanering konstaterades omfattande skador på byggnadens timmerstomme, fasader, fönster och dörrar som nu ska åtgärdas liksom byte av takbeläggning. En förstudie och kostnadsberäkning har utförts av Stangenberg Byggnadsvård som också kommer att genomföra upprustningen under hösten/vintern 2018/2019.

Byte av takbeläggning på Cirkelsågsbyggnaden, Ladugården/magasinet och stallet. Nuvarande takbeläggning av betongpannor på underlag av takspån (sticketak) har tjänat ut och läckage finns på några ställen. Ny takbeläggning blir av tvåkupigt tegel på underlag av takduk ovanpå det gamla spåntaket som behålles av antikvariska skäl. Arbetet kommer att utföras under hösten 2018 av Byggnads AB Axel Andersson och son.

Utvändig målning av lanthandelsbygganden. Vid skadeinventering för underhållsplanering har konstaterats att fönster och dörrar är i stort behov av ommålning. Ommålning av fönster, dörrar och träfasader kommer därför att ske under våren 2019.

Finansiering. Kostnaden för upprustningsarbetena är beräknade till strax under en miljon och kommer att finansieras genom bidrag enligt följande:
 EU/Jordbruksverket/landsbygdsprogrammet: 68 %
 Övrig offentlig finansiering, Sävsjö Kommun: 2 %
 Övrig offentlig finansiering, Länsstyresen, RAÄ: 20 %
 Privat finansiering, Stödfonden för Sävsjö häradsväg: 10 %

Stödfonden för Sävsjö Häradsväg har tillkommit genom testamente av Elna Nilsson.

EU-flagga