Ängsmarker

Ängarna och hagarna

Ängarna Norrut och i nära anslutning till kvarn och sågar ligger Komstad ängar väster om ån. Även om trädbeståndet väl var mycket glesare förr, får man här en god bild av det öppna kulturlandskapet, sådant det en gång tedde sig runt alla byar i Norden.
Det omkring 20 ha stora området rymmer en representativ blandning av åker, äng lundar, hagar, skog och mader. Skifteskartan från år 1803 visar, att marken utnyttjades på ungefär samma sätt för 200 år sedan. Säkert hade det varit så ännu mycket längre tillbaka.
Gärdsgård     En del av ängarna samt ön Kringlan var ganska svårt igenvuxna med bl a stora granar, när Naturskyddsföreningen i samarbete med byborna år 1968 började röja och återställa till ursprungligt skick. Sedan har en del ängsmark varje år hävdats med lövräfsning och röjning på våren och slåtter i juli-augusti. Stora områden betas och EU-bidrag utgår.
Jordmånen i området är något bättre än traktens i allmänhet, varför floran här är ovanligt artrik. Bl a kan man finna kransrams, getrams, spenört, desmeknopp, backsippa, vätteros, trolldruva, ängsboll, ängsruta, blodnäva, vårlök, ögonpyrola, brudborste, ängshaverrot, grönvit nattviol, bergmynta, olvon, vägtorn, myskgräs, spärrlosta, bergslok, lundelm, ormrot, vitfryle samt lund- och vårstarr.
De vid alla årstider sköna ängarna har på senare år blivit ett omtyckt utflyktsmål.